Naše další aktivity

Developerská činnost

Zaměřená na rozvoj a investorsko-inženýrskou výstavbu bydlení (bytové domy, rodinné domy), obchody a další podnikatelskou sféru. Je prováděna na základě kapitálového provázání s renomovanými firmami a včleněním do jejich organizační struktury a TOP managementu.

Provoz vlastních alternativních energetických zdrojů s výkony do 1MW

Kogenerací (výroba tepla současně s elektrickou energií) s přípravou na využití solární a větrné energie se zaručenou technickou a technologickou dokonalostí v přímé vazbě na ekologii ve spolupráci se zahraničními firmami. V rámci ekologického programu firmy nabízíme případným zájemcům technickou podporu pro záměry v této činnosti se sladěním s legislativou tzn. energetického zákona 222/94 Sb., stavebního zákona č. 50/76 Sb., č. 425/90 Sb. a zákona č. 262/92 Sb. a technickými normami.

Externí činnost energetika

Včetně řízení a správy energetického hospodářství se zaručenou technickou, technologickou a provozní zárukou. Pro podnikatele v oblasti energetiky zajistíme výkon odpovědného zástupce provozovatele v energetických odvětvích, podle zákona 222/94 Sb.

Investiční poradenství

Od technické koncepce a propočtů podnikatelských záměrů včetně všech potřebných studií s ekonomickým vyhodnocením investice, finanční analýzou podnikatelských záměrů ve vazbě na analýzu hospodaření a multikriteriálním hodnocením. Zajistíme kompletní studii proveditelnosti (Feasibility study), tzn. právní, časovou a finanční analýzu pro potřeby zajištění úvěrů a financování investičních záměrů. Tyto činnosti jsou prováděny a garantovány renomovanými experty v příslušných oblastech investic.