Profil firmy

Projekční a znalecká kancelář se zabývá projectmanagementem, projektovou a inženýrskou činností v investiční výstavbě a soudně-znaleckou činností ve stavebnictví.

Firma byla založena v roce 1990 na základě dlouholetých zkušeností v projekční činnosti v Hutním projektu Ostrava, závod Veselí nad Moravou a to na stavbách různého charakteru, ať již stavby průmyslové, podnikatelské a společenské, nemocnice, obchodní centra, stavby infrastruktury, bankovní domy a ústavy (s oprávněním vykonávat tuto činnost na základě průkazu zvláštní způsobilosti k činnosti ve výstavbě vydaného FMH).

V roce 1993 byla Projekční a znalecká kancelář včleněna do společnosti Projekt Veselí nad Moravou s.r.o., kde pan Miroslav Kozumplík zastával funkci vedoucího projekční divize s cca 25 projektanty a kompletním inženýrským servisem.

V roce 1996 se Projekční a znalecká kancelář opět vyčlenila a přemístila se do Brna. Od této doby se orientujeme na stavby na celém území ČR.

V roce 2001 bylo panu Miroslavu Kozumplíkovi vystaveno osvědčení NBÚ v intencích zákona o utajovaných skutečnostech do stupně „TAJNÉ“. Dále byla rozšířena nabídka činností kanceláře o další sekce - bezpečnostní projekty, realitní kancelář a developerská činnost.

Výstupní protokoly a projekty z naší kanceláře jsou ověřeny razítky soudního znalce jmenovaného dle zákona č. 36/1967 Sb., o soudních znalcích a tlumočnících, člen asociace znalců ČR, resp. autorizačním razítkem ve smyslu zák. 360/92 Sb. Zpracování posudků, zakázek, výpočtů, písemností a grafických výstupů je prováděno výpočetní technikou s ověřenými softwarovými produkty odpovídajícím předpisům a normám pro výše uvedenou činnost. Výsledný produkt odpovídá ČSN – ISO 10006 – Management jakosti – směrnice jakosti v managementu projektu a taktéž v duchu zásad a stanov členství České společnosti pro jakost.

Veškerá dokumentace související s bezpečnostní problematikou je označena jako“TAJNÁ“ resp. „DŮVĚRNÁ“, „VYHRAZENÁ“ a jako s takovou je s ní nakládáno, tzn. že při zpracování a manipulaci s ní je respektován zák. 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností vč. doplňujících vyhlášek. Dokumentace označená výše uvedeným systémem podléhá zvláštním předpisům pro manipulaci a archivaci.

V projekční činnosti je v poslední době naše firma orientována především v sekci technických projektů na obory elektro, energetika, stavební fyzika a na sekci speciálních projektů.

Miroslav Kozumplík Miroslav Kozumplík, projektant a soudní znalec
 • info (zavináč) kozumplik.com
 • kozumplik (zavináč) mybox.cz
 • +420 608 666 444
 • +420 602 704 433
  Pochází z obce Žeravice, ležící asi 10 km od Kyjova, je uznávaným soudním znalcem v oboru zabezpečovacích zařízení a systémů ve stavebnictví a současně energetickým poradcem.
  Po maturitě na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Brně (1976) si vzdělání rozšiřoval během několika prestižních odborných kurzů. Absolvoval zkoušky zvláštní způsobilosti pro činnosti v investiční výstavbě, kurzy občan a právo, inženýrská činnost v investiční výstavbě soudního znalce, správce konkurzní podstaty a vzdělávací kurz pro energetické poradce. V roce 1996 byl Krajským soudem v Brně jmenováním soudním znalcem v oboru stavebnictví – zabezpečovací zařízení a systémy.
  Jeho pracovní kariéra začala v roce 1976, kdy nastoupil jako projektant Hutního projektu Ostrava ve Veselí nad Moravou, kde se vypracoval do funkce vedoucího projektanta. Od roku 1991 působil ve společnosti Projekt, spol. s r. o., kde byl vedoucím projektantem a později ředitelem divize projekce. Od roku 1996 má svou vlastní projekční a znaleckou kancelář. Zároveň je hodnotitelem projektů financovaných z Evropské unie na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky.
  Je držitelem významného ocenění Energetický projekt roku 2004 v kategorii „Snížení energetické náročnosti v průmyslu zavedením inovativních postupů, technologií, materiálů nebo modernizací stávajícího energetického hospodářství“. Získal jej spolu s Ing. Milanem Malíkem za kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z dřevního plynu a výrobu dřevoplynu zplynováním biomasy.
  K dalším jeho úspěchům patří projekt malé vodní elektrárny (v kategorii „Energeticky efektivní územní systémy“) vytvořený s Ing. arch. Igorem Dřevikovským a oceněný v roce 2006.
  1992 - Osvědčení - zákon č. 451/1991 Sb. 1993 - Autorizace ČKAIT 1994 - UP v Olomouci: Kurz Občan a právo 1995 - Gradua - Inženýrská činnost ve výstavbě, project management 1997 - Jmenovací dekret - Soudní znalec ve stavebnictví Živnostenský list 1998 - UP v Olomouci: Kurz Občan a právo Živnostenský list Živnostenský list Živnostenský list Živnostenský list 2003 - IES - Správce konkurzní podstaty 2003 - Osvědčení - Správce konkurzní podstaty 2006 - NBÚ - Osvědčení TAJNÉ 2006 - NBÚ - Osvědčení TAJNÉ 2012 - ECČB- Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce 2013 - Fluke - Termografie v praxi 2015 - Certifikát člena cechu EPS 2016 - Rozvody pro osvětlování Modus, Hager 2016 - Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu 2016 - Certifikát člena hospodářské komory 2017 - Certifikát Fotovoltaický expert 2017 - Pamětní list SRVO 2017 - Osvědčení k návrhu a projekci systému DEGA Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice: §6, §7, §8, §10 vyhlášky 50/1978 Sb.
 • Ing. Miroslav Kozumplík Ing. Miroslav Kozumplík, projektant
 • mirek (zavináč) kozumplik.com
 • +420 608 666 560
  Pochází z obce Žeravice, ležící asi 10 km od Kyjova.
  V roce 2008 složil maturitní zkoušku na gymnáziu v Kyjově a nastoupil na VUT v Brně, fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. V roce 2011 úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku na studijním oboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky. Následně v roce 2013 úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku navazujícího magisterského studia na oboru Elektroenergetika, na Ústavu elektroenergetiky.
  Paralelně se studiem na vysoké škole, tedy od roku 2008, spolupracoval s projekční a znaleckou kanceláří a podílel se na její činnosti. Měl příležitost spojit teorii s praxí a absolvovat řadu odborných školení a seminářů.
  Po ukončení vysoké školy absolvuje i nadále odborná školení a semináře a spolupracuje s projekční a znaleckou kanceláří.
  V roce 2018 úspěšně absolvoval seminář České Fotovoltaické Asociace a získal certifikát "Fotovoltaický expert".
  2010 - ISO9000 pro řízení a zabezpečení jakosti v rozsahu ČSN, IEC, EN pro vyhrazená elektrická zařízení 2011 - OBO Bettermann - Sytémy protipožární ochrany 2012 - Eaton - Zkratové výpočty a dimenzování nn sítí s využitím software Pawouk 2013 - OBO Bettermann - Sytémy protipožární ochrany 2013 - Fluke - Termografie v praxi 2014 - Vyšší harmonické v elektrických instalacích 2014 - Hakel - Ochrana objektů proti přepětí - aplikace svodičů přepětí 2014 - Dehn - Ochrana před bleskem a přepětím dle souboru norem ČSN EN 62305 Eaton tour 2014 - Software pro návrh a výpočet oteplení rozváděčů 2014 - Návrh a projekce evakuačních rozhlasů TOA, řady VX-2000 a SX-2000 2014 - Lites - Projektování zařízení EPS systému Lites Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice: §6, §8, §10 vyhlášky 50/1978 Sb. Požární bezpečnost staveb - Rozváděče s požární odolností a zabezpečené napájení 2015 - Dehn - Ochrana před bleskem a přepětím dle souboru norem ČSN EN 62305 - 1 až 4, ed. 2 2015 - Betonbau - Návrh trafostanice pomocí softwarového konfigurátora 2015 - Elektroinstalace v polyfunkčních budovách 2015 Eaton tour 2015 - Volba jisticích a spínacích přístrojů Elko ep - INELS - seminář pro projektanty 2015 ABB - Základní školení inteligentní elektroinstalace Ego-n® 2016 2016 - Fides - školení na systém Asset 2016 - Rozvody pro osvětlování Modus, Hager 2016 - Sítě SmartGrids, generátory Caterpillar 2016 - Aplikace stavebního zákona a zákon č. 39/2015 Sb. - EIA 2016 - Dehn - Ochrana před bleskem a přepětím dle souboru norem ČSN EN 62305 - 1 až 4, ed. 2 2016 - Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu 2017 - Dehn - Ochrana před bleskem a přepětím dle souboru norem ČSN EN 62305 - 1 až 4, ed. 2 2017 - Řešení rozvodů v kancelářských budovách a společných prostorech s ohledem na datové rozvody Eaton tour 2017 - Bezpečná rekonstrukce elektroinstalací 2017 - Novela stavebního zákona a prováděcích předpisů 2018 - Základy instalace a programování HDL Buspro Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice: §6, §7, §8, §10 vyhlášky 50/1978 Sb. 2018 - Dehn - Ochrana před bleskem a přepětím dle souboru norem ČSN EN 62305 - 1 až 4, ed. 2 2018 - Certifikát Fotovoltaický expert Eaton tour 2018 - Bezpečné budovy Úplné kryty versus rozváděče 2019 Eaton tour 2019 - Inteligentní jištění a ovládání VARNET - Projekce slaboproudých systémů